Ondersteuning door CGG

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. De CGG-SP richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren we op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van jouw organisatie. Tevens ondersteunen en coachen we organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

De CGG-SP biedt volgende diensten aan:

Deskundigheidsbevordering van professionelen
Het uitbouwen van een suïcidepreventiebeleid voor organisaties

Deskundigheidsbevordering van professionelen

Veel professionelen komen in contact met suïcidale personen. De suïcidepreventiewerking van de CGG heeft vormingspakketten ontwikkeld om hen te ondersteunen. Vormingen kunnen ook op maat worden ontworpen. Verschillende formules zijn mogelijk: standaardvormingen, intensieve vormingen, navormingen en train-de-trainers. Hierbij maken de preventiewerkers gebruik van een brede waaier aan werkvormen. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn:

 • epidemiologie
 • het suïcidaal proces
 • signalen
 • risico-inschatting
 • gesprekstechnieken
 • attitude
 • crisisinterventie
 • doorverwijzing
 • ondersteuning van nabestaanden
 • samenwerking met andere diensten 
 • het interne beleid.

top

Het uitbouwen van een suïcidepreventiebeleid voor organisaties

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers

De Suïcidepreventiewerking van de CGG ondersteunt de actie van Organisatie Zorg voor Suïcidepogers, een  organisatie met terreinwerking suïcidepreventie van DAGG-CGG vzw. Suïcidepogers worden opgevangen in zorgnetwerken en hulpverleners worden ondersteund via vorming en consult. Hulpverleners worden bovendien gratis getraind om de tool voor psychosociale evaluatie en opvang (IPEO voor volwassenen en KIPEO voor kinderen en jongeren) te gebruiken. Aan deze actie is een registratiestudie verbonden die wordt uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.

Ondersteuning in de opvang van nabestaanden na zelfdoding

De CGG ondersteunen de activiteiten in het kader van opvang voor nabestaanden na zelfdoding. Werkgroep Verder, het Vlaams kenniscentrum en samenwerkingsplatform inzake postventie van CGG Passant vzw, organiseert en coördineert deze opvang. De suïcidepreventiewerking ondersteunt (onder andere) enerzijds het lotgenotencontact in de vorm van gespreksgroepen (face-to-face en on-line), helpt anderzijds  mee te sensibiliseren en te informeren via het verspreiden van folders en het geven van vorming rond dit thema.

Overleg en samenwerking

De suïcidepreventiewerking van de CGG heeft een traditie opgebouwd van overleg en samenwerking met andere actoren die actief zijn in de preventie van suïcide. De suïcidepreventiewerking van de CGG pleit voor gecoördineerde suïcidepreventie en dit op lokaal, provinciaal, Vlaams en (inter)nationaal niveau.

Consult en advies

De consult- en adviesfunctie houdt in dat professionelen ons vrijblijvend kunnen contacteren met vragen betreffende suïcide(preventie) bij cliënten of in organisaties.

Mogelijke vragen zijn: 

 • “Hoe kunnen wij in onze organisatie werk maken van suïcidepreventie?”
 • “Hoe kan ik mij suïcidale cliënt ondersteunen?
 • “Naar wie kan ik doorverwijzen?”
 • “Hoe gaan we binnen onze organisatie om met de suïcide(poging) van een werknemer?”

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer