Ga verder naar de inhoud

Over deze website en de organisaties

Zelfmoord1813 is een initiatief van voormalig Vlaams Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen, en kadert binnen het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Dit actieplan omvat verschillende strategieën en acties met als doel de gezondheidsdoelstelling ter preventie van zelfdoding te behalen. Deze gezondheidsdoelstelling stelt dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% moet gedaald zijn ten opzichte van het jaar 2000.

Logo zelfmoord1813 positief onder jpg

Wat is Zelfmoord1813?

Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden:

 • In de eerste plaats wil Zelfmoord1813 een centrale toegangspoort zijn voor iedereen die hulp zoekt om met zelfmoordgedachten om te gaan, mensen die bezorgd zijn om iemand en nabestaanden na zelfdoding. Via Zelfmoord1813 kan je contact opnemen met de online diensten van de Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme hulplijn die je kan bereiken via telefoon (op het nummer 1813), chat en e-mail.
 • Daarnaast wil Zelfmoord1813 ook de meeste recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de preventie van zelfdoding centraliseren. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of zelfmoordpreventie kunnen terecht op Zelfmoord1813.

Zelfmoord1813 is bedoeld voor alle leeftijden en kreeg in 2018 het WatWat-label van de Ambrassade, een label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie. Specifieke informatie over zelfmoord op maat van jongeren is ook de vinden op het jongerenplatform WatWat.

Organisaties achter Zelfmoord1813

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.

Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben.

Het betreft volgende organisaties:

VLESP png

VLESP: Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. VLESP is een samenwerking tussen de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Sinds 2019 zijn ook Werkgroep Verder na Zelfdoding, Zorg na een Suïcidepoging en de ondersteuningsfunctie voor de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg deel geworden van VLESP.

Doelstellingen

 • Zorgen voor een wetenschappelijke basis voor suïcidepreventie en -postventie in Vlaanderen.
 • Bieden van informatie, documentatie en advies inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking.
 • Ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen.
 • Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.
 • Inhoudelijk en organisatorisch coördineren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.
Logo Werkgroep Verder

Werkgroep Verder na Zelfdoding

Sinds 2019 maakt Werkgroep Verder na Zelfdoding deel uit van VLESP. Deze deelwerking richt zich op het versterken van de kennis en samenwerking inzake postventie. Postventie is de verzamelnaam voor de activiteiten en de zorg die met en voor nabestaanden na zelfdoding gebeuren.

Werkgroep Verder na Zelfdoding tracht de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema ‘rouwen na zelfdoding’ bespreekbaar te maken. Als individu, organisatie en bedrijf kan je er terecht voor informatie, advies en ondersteuning na een zelfdoding. Werkgroep Verder verspreidt informatie, geeft vormingen en organiseert allerhande vormen van lotgenotencontact.

Contact

info@werkgroepverder.be
www.werkgroepverder.be

Team Zorg na een Suïcidepoging

Ook de organisatie Zorg voor Suïcidepogers maakt sinds 2019 deel uit van VLESP, en dit onder de noemer Team Zorg na een Suïcidepoging

Team Zorg na een Suïcidepoging bevordert de zorg voor personen na een suïcidepoging door zorgverstrekkers te ondersteunen bij:

 • de opvang en zorg voor patiënten die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis na een suïcidepoging
 • de toeleiding naar deskundige vervolgzorg voor patiënten na een suïcidepoging
 • het laten aansluiten van zorgprocessen bij elkaar aansluiten door de ontwikkeling van een zorgpad
 • de registratie van suïcidepogingen

Team Zorg na een Suïcidepoging doet dit door middel van:

 • aanbod van informatie, documentatie en advies
 • de ontwikkeling van methodieken en materialen op vlak van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

Team Zorg na een Suïcidepoging organiseert inhoudelijke- en logistieke ondersteuning in de door de Vlaams overheid erkende Algemene Ziekenhuizen en andere voorzieningen of settings betrokken bij de opvang van suïcidepogers. Zij bieden instrumenten aan voor psychosociale evaluatie en opvang (LOES) en leveren vormingsmateriaal aan.

Cpz logo

CPZ: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. Het wil suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving door:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van methodieken in het kader van laagdrempelige telezorg
 • het ontwikkelen en implementeren vormingen
 • het verzamelen en delen van expertise

Het CPZ is de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Het staat in voor het rekruteren, opleiden en begeleiden van de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn. Daarnaast zet het CPZ sterk in op vermaatschappelijking van de suïcidepreventie, onder andere door het werken met vrijwilligers en door het aanbieden van laagdrempelige informatie en vormingsmodules voor niet-hulpverleners. Het CPZ is erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg.

Contact

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
02/649 62 05
cpz@preventiezelfdoding.be
www.preventiezelfdoding.be

Logo CGG SP nieuw

CGG-Suïcidepreventiewerking Vlaanderen

De Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) richt zich tot alle intermediairs inzake suïcidepreventie. Ze geeft vormingen aan zorgprofessionals en ondersteunt organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid.

Missie

 • Op professionele manier ontwikkelen en realiseren van suïcidepreventie in de CGG zelf en ten behoeve van andere, maatschappelijk relevante actoren
 • Verankeren van de suïcidepreventie binnen het beleid en de praktijk van de CGG vanuit een langetermijnvisie
 • Begeleiden van procesmatige kwaliteitsverbetering in de preventiepraktijk.

Contact

Mercedes Wolters
Ondersteuningsfunctie suïcidepreventiewerking centra voor geestelijke gezondheidszorg
0486 63 74 16
mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be

Locoregionale samenwerking suïcidepreventie

De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) werkt in elke provincie nauw samen met de Logo’s, die expertise leveren op vlak van geestelijke gezondheidsbevordering. Door acties rond geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden, leidt deze samenwerking tot een breed gedragen kader waarbinnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie regionaal kan uitgerold worden.

Meer info? Hieronder vind je de contactgegevens van de coördinator van deze samenwerking in jouw provincie en lees je meer over het specifieke gezamenlijke aanbod van Logo’s en CGG-SP in de verschillende provincies.

Provinciale werkingen

West-Vlaanderen

Acties/Aanbod

Er is op regelmatige basis overleg tussen de CGG Suïcidepreventiewerking en de LOGO's met als doel om provinciaal tot een afgestemd en gedragen aanbod te komen op vlak van geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie. In functie van specifieke doelstellingen en acties wordt ook telkens een link gelegd naar andere relevante partners uit het werkveld zoals bijvoorbeeld de netwerkcoördinatoren (volwassenen, kinderen en jongeren), CAW, Tele-Onthaal, Rebus vzw...

Contact

Jente Vandeburie
CGG Largo vzw
Jules Lagaelaan 20
8800 Roeselare
tel 051/25 99 30
e-mail: suicidepreventie@cgglargo.be

Oost-Vlaanderen

Acties/aanbod

 • Samenwerking in kader ‘Week van de Geestelijke Gezondheid
  Tijdens de week van de geestelijke gezondheid wordt samengewerkt tussen CGG-SP, Logo’s en lokale besturen om de Week van de Geestelijke Gezondheid onder de aandacht te brengen. Het aanbod voor de week van de geestelijke gezondheid bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…).
 • Er is op regelmatige basis overleg tussen de CGG Suïcidepreventiewerking en de LOGO's met als doel om provinciaal tot een afgestemd en gedragen aanbod te komen op vlak van geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie. In functie van specifieke doelstellingen en acties wordt ook telkens een link gelegd naar andere relevante partners uit het werkveld.

Contact

Liefke De Witte
CGG Eclips vzw
Elyzeese Velden 74
9000 Gent
tel 09/331 51 94
e-mail: l.dewitte@cggeclips.be

Antwerpen

Acties/aanbod

Binnen de provincie Antwerpen bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de suïcidepreventiewerking van de CGG, de drugpreventiewerking van de CGG en de Logo’s (lokale gezondheidsoverleggen), met als naam Previa. Vanuit Previa wordt er ieder jaar een studiedag georganiseerd rond een specifiek thema, naar een specifieke doelgroep. Daarnaast wordt de werking van de verschillende partners door de verschillende partners mee bekend gemaakt.

Contact

Jolien Mertens
CGG Andante vzw
Bredabaan 579
2170 Merksem
tel 03/620 10 20
e-mail: suicidepreventie@andante.be of jolien.mertens@andante.be

Brussel

Acties/Aanbod

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen we op regelmatige basis samen met LOGO Brussel, CAW Brussel, CGG-SP Brussel, TAD Brussel en het CLB Brussel. Het doel van dit overleg is een provinciale afstemming en gedragen aanbod uitbouwen op vlak van geestelijke gezondheid. Specifiek wordt er vanuit LOGO Brussel ieder jaar een workshopdag (Gezond en Wel) geörganiseerd waar Brusselse organisaties zich inzetten voor de geestelijke gezondheid van leerlingen uit het secundair onderwijs.

Contact

Jolien Knaeps
CGG Brussel vzw
Houba de Strooperlaan 136
1020 Brussel (Laken)
tel 02/478 90 90
e-mail: jolien.knaeps@cgg-brussel.be

Vlaams-Brabant

Acties/Aanbod

 • De VLASP - stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van LOGO Zenneland, LOGO Oost-Brabant, CGG-SP, TAD Ahasverus, TAD VBO en JAC Halle-Vilvoorde. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Vlaams Actieplan suïcidepreventie op locoregionaal niveau. Zij stemmen hun acties op elkaar af en werken planmatig aan de preventie van suïcide. Daarnaast wordt de werking van de verschillende partners door de verschillende partners mee bekend gemaakt.
 • Samenwerking in het kader van de ’10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Het aanbod bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…). Sinds 3 jaar wordt er tijdens deze 10-daagse ook een netwerkbeurs georganiseerd waarbij men op 1 dag verschillende organisaties kan leren kennen.

Contact

Laura Jonville
CGG PassAnt vzw
Beertsestraat 21
1500 Halle
tel 02/361 21 28
e-mail: laura.jonville@passant.be

Limburg

Acties/Aanbod

 • Samenwerking in kader ‘Week van de Geestelijke Gezondheid[ http://www.samenveerkrachtig.be/ ]
  Tijdens de week van 10 tot 17 oktober wordt samengewerkt tussen CGG-SP, Logo’s en lokale besturen om de Week van de Geestelijke Gezondheid onder de aandacht te brengen. Het aanbod voor de week van de geestelijke gezondheid bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…).
 • De LPGG Stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de Limburgse netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen en kinderen, de CGG’s, de Logo’s, de CGG-preventiewerking van TAD en Suïcidepreventie en LISTEL.

Contact

Marie Van Broeckhoven
DAGG Lommel vzw
Koning Leopoldlaan 159
3920 Lommel
tel 011/54 23 62
e-mail: marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be