Ga verder naar de inhoud

Over deze website

Wat is Zelfmoord1813?

Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden. Volgende elementen staan centraal:

Handen hart
 • Zelfmoord1813 wil een centrale toegangspoort zijn voor iedereen die hulp zoekt om met zelfmoordgedachten om te gaan, mensen die bezorgd zijn om iemand en nabestaanden na zelfdoding
 • Via Zelfmoord1813 kan je contact opnemen met de online diensten van de Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme hulplijn die je kan bereiken via telefoon (op het nummer 1813), chat en e-mail.
 • Zelfmoord1813 bundelt de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de preventie van zelfdoding. Hierdoor kunnen ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of zelfmoordpreventie kunnen terecht op Zelfmoord1813.

Zelfmoord1813 is bedoeld voor alle leeftijden en kreeg in 2018 het WatWat-label van de Ambrassade, een label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie. Specifieke informatie over zelfmoord op maat van jongeren is ook te vinden op het jongerenplatform WatWat.

Logo zelfmoord1813 positief onder jpg

Hoe is Zelfmoord1813 ontstaan?

Zelfmoord1813 is een initiatief van voormalig Vlaams Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen, en kaderde binnen het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Dit actieplan omvatte verschillende strategieën en acties met als doel de gezondheidsdoelstelling ter preventie van zelfdoding te behalen. Deze gezondheidsdoelstelling stelde dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% diende gedaald te zijn ten opzichte van het jaar 2000. Momenteel ligt er een derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie klaar om mee aan de slag te gaan.

Organisaties achter Zelfmoord1813

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.

De informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben.

Het betreft volgende organisaties:

VLESP png

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

VLESP is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.

Doelstellingen

 • Zorgen voor een wetenschappelijke basis voor suïcidepreventie en -postventie in Vlaanderen.
 • Bieden van informatie, documentatie en advies aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking.
 • Ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen.
 • Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.
 • Inhoudelijk en organisatorisch coördineren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.
Logo Werkgroep Verder

Werkgroep Verder na Zelfdoding

Werkgroep Verder na Zelfdoding is het expertisecentrum inzake postventie en rouwen na zelfdoding en organiseert allerhande vormen van lotgenotencontact voor nabestaanden na zelfdoding. Werkgroep Verder is sinds 2019 een deelwerking van VLESP.

Doelstellingen

 • Opvang voor nabestaanden na zelfdoding verbeteren en rouwen na zelfdoding bespreekbaar te maken.
 • Bieden van informatie, documentatie en advies op vraag en op maat inzake postventie en rouwen na zelfdoding voor individuen, organisaties, bedrijven, hulpverleningsinstanties, e.a.
 • Lotgenotencontact faciliteren voor nabestaanden na zelfdoding, zowel online als offline.
 • Geven van vormingen, lezingen en andere deskundigheidsbevordering inzake postventie en rouwen na zelfdoding.

Contact

info@werkgroepverder.be
www.werkgroepverder.be

Logo cpz

CPZ: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. Het wil suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving door:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van methodieken in het kader van laagdrempelige telezorg
 • het ontwikkelen en implementeren vormingen
 • het verzamelen en delen van expertise

Het CPZ is de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Het staat in voor het rekruteren, opleiden en begeleiden van de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn. Daarnaast zet het CPZ sterk in op vermaatschappelijking van de suïcidepreventie, onder andere door het werken met vrijwilligers en door het aanbieden van laagdrempelige informatie en vormingsmodules voor niet-hulpverleners. Het CPZ is erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg.

Contact

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
02/649 62 05
cpz@preventiezelfdoding.be
www.preventiezelfdoding.be

Logo CGG SP nieuw

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP)

De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) richt zich tot alle intermediairs die beroepshalve in contact komen met suïcidale personen.

CGG-SP heeft 4 kernopdrachten

 • Deskundigheidsbevordering
  Via vorming de kennis en vaardigheden van intermediairs vergroten opdat zij in hun werk (nog) beter kunnen omgaan met suïcidale personen. Meer info over vormingen vind je hier.

 • Coaching
  Het ondersteunen van organisaties in de opmaak van een suïcidepreventiebeleid. Meer info over een suïcidepreventiebeleid vind je hier.

 • Consult/advies
  Het adviseren van intermediairs bij het omgaan met iemand met suïcidale gedachten, vaak op casusniveau. Meer info over de consultfunctie vind je hier.

 • Overleg en netwerken
  CGG SP medewerkers mobiliseren in hun regio zo veel mogelijk mensen en organisaties om te werken aan suïcidepreventie en gaan hiervoor in overleg met relevante partners binnen het werkveld. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij de realisatie van zorgcontinuïteit voor suïcidale personen binnen de netwerken GGZ.

Contact

Meer info over CGG-SP vind je hier, de contactpersoon van jouw provincie vind je op deze contactpagina.

Indien je vragen hebt die eerder Vlaams gericht zijn, mag je steeds contact opnemen met mercedes.wolters@cgg-suïcidepreventie.be.