Ga verder naar de inhoud

Vorming op maat - Preventie van zelfdoding op het werk

Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Werknemers brengen het grootste deel van hun tijd door op de werkvloer, ze delen er lief en leed. Hoe iemand zich voelt op het werk heeft een grote impact op het persoonlijke welbevinden. De werkvloer is dan ook een belangrijke context voor het oppikken van signalen en het voorkomen van zelfdoding.

Vanuit hun functie komen heel wat mensen in contact met collega’s/klanten/externe contacten die het lastig hebben en misschien aan zelfmoord denken of die een dierbare verloren door zelfdoding. Vaak weten ze niet goed hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan en vragen ze zich af of hun manier van handelen wel de juiste is. Daarenboven kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerd te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich naar intermediairs op de werkvloer (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, HR-medewerkers, leidinggevenden,…).

Wat kan je verwachten?

Verschillende trainingen zijn mogelijk, gaande van een korte introductieworkshop voor het hele bedrijf, een verdiepende workshop voor bepaalde functies of een driedaagse intensieve training gericht op preventie, postventie en het opstellen van een suïcidepreventiebeleid. Aanvullend kunnen er eventueel op regelmatige basis opfrissingssessies en/of intervisies georganiseerd worden.

De inhoud van een driedaagse training ziet er als volgt uit:

Dag 1

Zelfdoding op de werkplek: een theoretisch kader

 • Wie: cijfers en profiel (risicogroepen)
 • Wat: definitie en woordgebruik
 • Waarom: risico- en beschermende factoren, drempelverhogende vs. drempelverlagende factoren
 • Hoe: suïcidaal proces

Signalen herkennen (verbaal en non-verbaal) met als doel alertheid te verhogen.

Eigen attitude

Bespreekbaar maken van suïcidaliteit

Risico-inschatting a.d.h.v. vragenlijst

Betekenis en ambivalentie

Oefeningen

Dag 2

Gesprekstechnieken

Suïcidepreventie op de werkvloer: een facettenbeleid

Aangepaste aanpak (rekening houdend met graad van risico)

Stilstaan bij specifieke situaties zoals:

 • Suïcidaal gedrag op de werkvloer
 • Repetitief suïcidaal gedrag
 • Crisisplan

Doorverwijzen

Eigen grenzen en draagkracht, beroepsgeheim

Dag 3

Postventie: nabestaanden na zelfdoding

 • Inzicht in het rouwproces en aanreiken van praktische tips op vlak van rouwmanagement
 • Interventie bij zelfdoding van een collega
 • Omgaan met trauma’s
 • Noden en vragen van nabestaanden
 • Belang van een postventiebeleid op de werkvloer

Suïcidepreventiebeleid: de ontwikkeling van een draaiboek met preventieve doelstellingen:

 • Voorkomen van - in paniek genomen - verkeerde beslissingen
 • Voorkomen dat een suïcidale werknemer een poging doet
 • Voorkomen van emotionele crisis bij de collega’s
 • Voorkomen van imitatie bij collega’s met suïcidegedachten

Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd door praktijkvoorbeelden en worden ondersteund door groepsdiscussies en individuele en/of groepsoefeningen.

Praktisch

Deze vorming wordt op maat van jouw bedrijf of organisatie georganiseerd.

Interesse?

Deze vorming wordt georganiseerd door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Voor de driedaagse training wordt samengewerkt met, Werkgroep Verder en de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Voor meer informatie over deze vorming kan je terecht bij de vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding:

Vormingsdienst CPZ
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
02 649 62 05

Handen in elkaar

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verzorgde een opleidingsdag voor de hulpverleners van het Europa-netwerk. Europa biedt onder de naam EAP (Employee Assistance Program) psychosociale eerstelijnshulpverlening aan aan medewerkers van aangesloten bedrijven. De deelnemende hulpverleners hebben de opleiding unaniem goed tot zeer goed beoordeeld. Vooral het interactieve karakter van de rollenspeloefeningen en het gebruik van de vragenlijst werden erg gesmaakt."

Philippe Lalieu - Europa