Over deze website en de organisaties

Zelfmoord1813 is een initiatief van voormalig Vlaams Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen, en kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie omvat verschillende strategieën en acties met als doel de gezondheidsdoelstelling ter preventie van zelfdoding te behalen. Deze gezondheidsdoelstelling stelt dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% moet gedaald zijn ten opzichte van het jaar 2000.

Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden.

Hierbij wil Zelfmoord1813 in de eerste plaats een centrale toegangspoort zijn waar iedereen terecht kan in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaande. Via Zelfmoord1813 kan je contact opnemen met Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme nooddienst die je kan bereiken via telefoon, chat en e-mail. 

Daarnaast wil Zelfmoord1813 ook de meeste recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie omtrent de preventie van zelfdoding centraliseren. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of zelfdodingspreventie kunnen terecht op Zelfmoord1813.

Zelfmoord1813 is bedoeld voor alle leeftijden en kreeg in 2018 het WatWat-label van de Ambrassade, een label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie.

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.

Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben.

Het betreft volgende organisaties:

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding
CGG-Suïcidepreventiewerking Vlaanderen
 

VLESP: Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. VLESP is een samenwerking tussen de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Sinds 2019 zijn ook Werkgroep Verder na ZelfdodingZorg na een Suïcidepoging en de ondersteuningsfunctie voor de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg deel geworden van VLESP.

Doelstellingen

 • Zorgen voor een wetenschappelijke basis voor suïcidepreventie en -postventie in Vlaanderen.
 • Bieden van informatie, documentatie en advies inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking.
 • Ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen.
 • Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen inzake suïcidepreventie, -postventie en geestelijke gezondheidsbevordering, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.
 • Inhoudelijk en organisatorisch coördineren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Contact

Prof. Dr. Gwendolyn Portzky
Directeur
T: 09 332 07 75
M: 0486 32 06 81
logo VLESP

Werkgroep Verder na Zelfdoding

Sinds 2019 maakt Werkgroep Verder na Zelfdoding deel uit van VLESP. Deze deelwerking richt zich op het versterken van de kennis en samenwerking inzake postventie. Postventie is de verzamelnaam voor de activiteiten en de zorg die met en voor nabestaanden na zelfdoding gebeuren. 

Werkgroep Verder na Zelfdoding tracht de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema ‘rouwen na zelfdoding’ bespreekbaar te maken. Als individu, organisatie en bedrijf kan je er terecht voor informatie, advies en ondersteuning na een zelfdoding. Werkgroep Verder verspreidt informatie, geeft vormingen, organiseert allerhande vormen van lotgenotencontact, enzovoort.

Contact

Lore Vonck
Coördinator Werkgroep Verder na Zelfdoding
VLESP
UZ Gent - Ingang 17
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
T: 09 332 07 75

Mail: lorevonck@werkgroepverder.be

Website: www.werkgroepverder.be

logo Werkgroep Verder

top

Team Zorg na een Suïcidepoging

Ook de organisatie Zorg voor Suïcidepogers maakt sinds 2019 deel uit van VLESP, en dit onder de noemer Team Zorg na een Suïcidepoging

Team Zorg na een Suïcidepoging bevordert de zorg voor personen na een suïcidepoging door zorgverstrekkers te ondersteunen zodanig dat:

 • patiënten die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis een deskundige psychosociale evaluatie en opvang krijgen;
 • deze patiënten worden toegeleid naar deskundige vervolgzorg;
 • jonge suïcidepogers die zich niet aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis tevens een deskundige psychosociale evaluatie en opvang krijgen en worden toegeleid naar deskundige vervolgzorg;
 • zorgprocessen bij elkaar aansluiten door de ontwikkeling van een zorgpad;
 • in samenwerking met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent er een registratie van de doelgroep gebeurt.

Team Zorg na een Suïcidepoging doet dit door middel van:

 • aanbod van informatie, documentatie en advies
 • de ontwikkeling van methodieken en materialen op vlak van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

Team Zorg na een Suïcidepoging organiseert inhoudelijke- en logistieke ondersteuning in de door de Vlaams overheid erkende Algemene Ziekenhuizen en andere voorzieningen of settings betrokken bij de opvang van suïcidepogers. Zij bieden instrumenten aan voor psychosociale evaluatie en opvang (IPEO en KIPEO) en leveren vormingsmateriaal aan.

Contact

Tine Willems
Coördinator Team Zorg na een suïcidepoging
VLESP
UZ Gent - Ingang 17
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
T: 09 332 07 75
Mail: tinewill.willems@ugent.be

top

CPZ: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking* van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving.
Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod.

Concreet willen we:
– Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg
– Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren
– Expertise verzamelen en delen met de samenleving
In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van onze werking.

* vermaatschappelijking:
– We geloven dat de preventie van zelfdoding een taak is van iedereen. We hebben allemaal een rol te spelen bij het doorbreken van het taboe rond zelfmoord, het herkennen van signalen en het bespreken van (potentiële) zelfmoordgedachten.
– We geloven in de zelfredzaamheid, kracht en mogelijkheden van onze doelgroep: zij mogen en kunnen zelf de regie over hun eigen leven voeren. Hun vraag is bepalend voor ons aanbod.
– We geloven in de kracht van vrijwilligers in onze werking. Zij kunnen – getraind als experten, maar zonder professionele hulpverleners te zijn – van mens tot mens in gesprek gaan met de oproepers.

Het CPZ is de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Het staat in voor het rekruteren, opleiden en begeleiden van de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn. Daarnaast zet het CPZ sterk in op vermaatschappelijking van de suïcidepreventie: door het werken met vrijwilligers, door het aanbieden van laagdrempelige informatie en vormingsmodules voor niet-hulpverleners, etc. Het CPZ is erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg.

Contact

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Paviljoenstraat 1 -3
1030 Brussel
Tel: 02/649 62 05
Mail: cpz@preventiezelfdoding.be
Website CPZ: www.preventiezelfdoding.be

logo CPZ

top

Suïcidepreventiewerking Vlaanderen

De Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. Ze geeft vormingen aan zorgprofessionals en intermediairs en ondersteunt organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid. 

Missie

 • het op professionele manier ontwikkelen en realiseren van de suïcidepreventie in de CGG zelf en ten behoeve van andere, maatschappelijk relevante actoren;
 • het verankeren van de suïcidepreventie binnen het beleid en de praktijk van de CGG vanuit een langetermijnvisie;
 • het begeleiden van procesmatige kwaliteitsverbetering in de preventiepraktijk.

Contact

Mercedes Wolters
Ondersteuningsfunctie suïcidepreventiewerking centra voor geestelijke gezondheidszorg
Tel: +32 486 63 74 16
Mail: mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be

top

Locoregionale samenwerking suïcidepreventie

De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) werkt in elke provincie nauw samen met de Logo’s, die expertise leveren op vlak van geestelijke gezondheidsbevordering. Door acties rond geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden, leidt deze samenwerking tot een breed gedragen kader waarbinnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie regionaal kan uitgerold worden. 

Meer info? Onderstaand vind je de contactgegevens van de coördinator van deze samenwerking in jouw provincie en lees je meer over het specifieke gezamenlijke aanbod van Logo’s en CGG-SP in de verschillende provincies.

Provinciale werkingen

West-Vlaanderen

Acties/Aanbod

 • Samenwerking in kader van project naar landbouwers: ‘zotvantboeren’
  Leaderproject met als doel bestaande hulpverlening dichter bij de land- en tuinbouwers te brengen en om de land- en tuinbouwers de bestaande hulpverlening beter te leren kennen. Vanuit actoren vanuit GGZ, Logo en middenveldorganisaties van landbouwsector (ABS, Boerenbond, KVLV) getrokken door Boeren Op Een Kruispunt. Alle info vind je terug op www.zotvantboeren.be
 • Samenwerking in kader ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’
  In de week van de dag van de geestelijke gezondheid wordt er jaarlijks een week van de geestelijke gezondheid georganiseerd. Vanuit een samwerking tussen CGG-SP, Logo’s, netwerkcoördinatoren art 107 en lokale besturen wordt de Week van de Geestelijke Gezondheid onder de aandacht gebracht. Het aanbod voor de week van de geestelijke gezondheid bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…).

Contact

Oost-Vlaanderen

Acties/aanbod

 • Workshop Zorgen voor Jezelf en de Ander - Bouwstenen voor Suïcidepreventie
  Als hulpverlener beantwoord je elke dag aan de vele hulpvragen van cliënten. Af en toe worden hulpverleners ook geconfronteerd met cliënten die geen uitweg meer zien en denken aan zelfdoding. Deze cliënten bijstaan geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van jou als persoon. Elke dag sta je voor nieuwe uitdagingen, waarbij je het beste van jezelf probeert te geven. Maar, hoe zorg je daarbij ook voor jezelf? Hoe blijven je batterijen opgeladen, zodat je motivatie en energie om te ‘zorgen voor’ je cliënten/patiënten niet uitgeput raken?Zeker in het werken met suïcidale cliënten is zelfzorg heel belangrijk. Suïcidaliteit bij een cliënt of patiënt kan heel wat stress, druk en bezorgdheid met zich meebrengen. Wat mogen we nu wel en niet zeggen? Wat is onze taak bij deze patiënt? Waar stellen we onze grenzen? Deze workshop wil een antwoord bieden op een aantal van deze vragen. Meer info en boeking.
 • Samenwerking in kader ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’
  Tijdens de week van 10 tot 17 oktober 2016 wordt in de drie regio’s samengewerkt tussen CGG-SP, Logo’s  en lokale besturen om de Week van de Geestelijke Gezondheid onder de aandacht te brengen. Het aanbod voor de week van de geestelijke gezondheid bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…). Meer info vind je online: voor regio Gent, voor regio Waasland en voor regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Contact

Antwerpen

Acties/aanbod

 • Binnen de provincie Antwerpen bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de suïcidepreventiewerking van de CGG, de drugpreventiewerking van de CGG, de Logo’s (lokale gezondheidsoverleggen) en de dienst welzijn en gezondheid van de provincie Antwerpen, met als naam Previa. Vanuit Previa wordt er ieder jaar een studiedag georganiseerd rond een specifiek thema, naar een specifieke doelgroep. Daarnaast wordt de werking van de verschillende partners door de verschillende partners mee bekend gemaakt. 
 • In de “Week van de Geestelijke Gezondheid” wordt er ieder jaar vanuit Previa een studiedag georganiseerd.

Contact

Brussel

Acties/Aanbod

 • Samenwerking binnen sector Hoger Onderwijs
  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt met de verschillende preventie-partners (Logo Brussel, CAW Brussel en CGG Brussel) samengewerkt om het preventie-aanbod naar hoger onderwijs onderling af te stemmen over de verschillende thema’s heen (seksualiteit, tabak, alcohol en drugs, suïcide,...). Zo willen we onderwijsinstellingen aanmoedigen om na te denken over een geïntegreerd gezondheidsbeleid naar studenten toe. We richten ons hierbij zowel op de het welzijn van de student, als op de student als toekomstig hulpverlener/leerkracht. We doen dit door ons aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, en zoveel mogelijk transparantie hier rond na te streven. 

Contact

Vlaams-Brabant

Acties/Aanbod

 • De VLASP-stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van LOGO Zenneland, LOGO Oost-brabant, CGG-SP, VDIP, VLABO en de CGG’s van Vlaams-Brabant. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Vlaams Actieplan suïcidepreventie op locoregionaal niveau. Zij stemmen hun acties op elkaar af en werken planmatig aan de preventie van suïcide. 

Contact

Limburg

Acties/Aanbod

Contact

© Zelfmoord1813 - disclaimer