Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie van de Vlaamse overheid omvat verschillende strategieën en acties met als doel de gezondheidsdoelstelling ter preventie van zelfdoding te behalen. Deze gezondheidsdoelstelling stelt dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% moet gedaald zijn ten opzichte van het jaar 2000.

Achtergrond
Strategieën
Meer info

logo Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020

Achtergrond

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk gefundeerde strategieën en is gebaseerd op het USI-model. Het USI-model (Universal-Selective-Indicated) bakent drie preventieniveaus af: universele, selectieve en geïndiceerde preventie (Gordon, 1983; Nordentoft, 2011). Om een efficiënt zelfmoordpreventiebeleid uit te werken, moeten acties ondernomen worden op alle drie niveaus. De preventie van zelfmoord is namelijk een zeer complexe opdracht en vraagt om een multifactoriële benadering met verschillende activiteiten op de verschillende interventieniveaus. Hieronder een kort woordje uitleg over de drie preventieniveaus:

Universele preventie

Deze strategie richt zich tot de volledige bevolking of groepen uit deze bevolking. Cruciaal is dat deze groepen niet worden aangesproken op basis van een (verhoogde aanwezigheid van een) specifieke risicofactor. Universele initiatieven grijpen in op de algemene determinanten van suïcide, en trachten bij een zo groot mogelijke groep de basiscondities die beschermen tegen suïcidaal gedrag te vergroten. Dit kan door het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van psychisch gerelateerde problemen. Binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is één van de acties onder universele preventie 'Fit in je hoofd'. Voor meer info ga naar de websites Fit in je HoofdNokNok voor jongeren en Zilverwijzer voor ouderen.

Selectieve preventie

Strategieën gericht naar doelgroepen die een verhoogd risico hebben om suïcidaal gedrag te ontwikkelen. Hieronder vallen verschillende risicogroepen zoals nabestaanden, holebi’s en transgenderpersonen, jongeren, ouderen, … Omwille van de sterke evidentie dat suïcidaal gedrag bijna altijd voorkomt in aanwezigheid van een psychiatrische aandoening zijn ook personen met een psychiatrische aandoening zoals depressie, middelenmisbruik, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, een belangrijke doelgroep in de preventie van zelfdoding. Binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is de website Geestelijk Gezond Vlaanderen hiervoor een belangrijke informatie- en hulpbron.

Geïndiceerde preventie

Strategieën gericht naar mensen die reeds suïcidale gedachten hebben of suïcidaal gedrag vertonen. Hierbij kan het gaan om het aanbieden van laagdrempelige hulpvormen zoals telefonische en online hulp als het aanbieden van behandeling. Binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie wil het digitaal platform Zelfmoord1813 de centrale toegangspoort zijn voor alle informatie in verband met geïndiceerde preventie in Vlaanderen.

top

Strategieën

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is gestoeld op vijf preventiestrategieën:

Binnen deze strategieën zijn er de voorbije jaren heel wat acties gerealiseerd. In het tussentijdse evaluatierapport vind je meer informatie over de stand van zaken van het actieplan.

top

Meer info

Voor een volledig overzicht van alle initiatieven binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, kan je het integrale actieplan raadplegen.

Voor vragen over het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, kan u terecht bij VLESP (info@vlesp.be of 09/332.07.75).

© Zelfmoord1813 - disclaimer