Geannuleerd!! 20 februari, 5 en 19 maart, 2 en 23 april 2020 -Verdiepende opleiding voor hulpverleners - Leuven

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor therapeuten. De confrontatie met het einde van het leven kan fundamentele vragen opwerpen. Bij het werken met suïcidale cliënten kan de therapeutische relatie onder druk gezet worden en kan, door de zorg voor de cliënt, de zelfzorg in het gedrang komen. Belangrijk hierbij is dat je je als therapeut zelfzeker voelt om om te gaan met deze cliënten. Dit lukt beter als je kennis hebt over suïcidaliteit.

In deze interactieve training gaan we uitgebreid in op de verschillende facetten van suïcidaliteit. Zo leer je ondermeer hoe te handelen in een crisis en wat effectieve strategieën zijn voor de behandeling. Daarnaast  staan we onder meer stil bij chronische suïcidaliteit en opvang van na(ast)bestaanden. Ook leer je hoe je verantwoordelijkheid draagt voor deze cliënten en hoe je jezelf beschermt. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Na deze training is het de bedoeling dat je beschikt over de recentste kennis, inzichten en vaardigheden rond deze thematiek en ervaren hebt waar je eigen grens ligt en hoe je daarmee kan omgaan.

Deze vorming is bovendien volledig conform de Multidisciplinaire Richtlijn Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag, die in maart 2017 door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie werd gelanceerd. 

20 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 23 april 2020

Voor wie is deze vorming interessant?

Therapeuten/behandelaars (psycholoog, therapeut, psychiater, arts) die regelmatig in contact komen met suïcidale personen.

Wat kan je verwachten?

Aan de hand van verschillende werkvormen (rollenspel, groepsdiscussie, werken met verhalen, zelfreflectie….) trachten we kennis en vaardigheden eigen te maken. We gaan ook na waar onze eigen grens ligt en hoe we deze kunnen bewaken. Hierbij hanteren we intervisie en ervaringsuitwisseling.

Vormingsdag 1: Basismodule suïcide

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor de hulpverlening. Het aangaan van het gesprek en het formuleren van het risico op suïcide is één van de belangrijkste vaardigheden die een hulpverlener dient te verwerven en toe te passen tijdens de begeleiding. Tijdens deze dag vertrekken we vanuit bestaande theoretische kaders om aan de slag te gaan met allerhande methodieken (rollenspel, reflectie,…). Hierbij is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaring. We staan ook stil bij een aantal specifieke doelgroepen. Vergen deze specifieke doelgroepen een andere aanpak en waarom?

Vormingsdag 2: Crisis en online hulpverlening

Tijdens deze dag wordt het crisismodel toegelicht. Wat maakt dat iemand tot crisis komt? Zijn sommige mensen gevoeliger voor crisis? Wat is belangrijk in gesprek met iemand die in crisis is? Welke interventies kunnen helpen een crisis te overbruggen? We wisselen theorie af met oefeningen en praktische handvatten. Daarnaast wordt ook ingegaan op het omgaan met signalen van zelfdoding aan telefoon/chat/e-mail/forum/web 2.0 toepassingen/…

Vormingsdag 3: Vervolg basismodule en Chronische suïcidaliteit

Je kan als hulpverlener geconfronteerd worden met cliënten die chronisch suïcidaal zijn. Bij deze cliënten zijn suïcidegedachten al lange tijd sluimerend aanwezig of hebben zij reeds verscheidene suïcidepogingen ondernomen over de jaren heen. Vergt chronische suïcidaliteit een andere aanpak dan acute? Wat zijn de specifieke accenten in de behandeling van deze personen?

Vormingsdag 4: Neurobiologie en handvaten in de behandeling

Tijdens deze dag exploreren we de neurobiologische achtergrond van suïcidaliteit en worden handvaten aangereikt voor de behandeling. 

Vormingsdag 5: Naast- en Nabestaanden 

Naastbestaanden: De suïcidale crisis van een kind is ook een crisis van het gezin. Deze crisis het hoofd bieden is een zeer belastende uitdaging voor ouders. Zij voelen zich vaak onzeker en machteloos. Ook de relatie met de overige kinderen en partner kunnen onder druk komen te staan. De ouders kunnen dus best wel wat extra ondersteuning gebruiken. Ze komen er niet altijd toe om voor zichzelf te zorgen. Ook voor hulpverleners is het niet eenvoudig om voldoende zorg en aandacht te hebben voor de ouders. Tijdens deze workshop kijken we met bijzondere aandacht naar de ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind en hoe we hier als hulpverleners mee kunnen omgaan. We stellen ook een tool voor die de steun voor deze ouders kan versterken.

Nabestaanden: We gaan in op het rouwproces na zelfdoding en geven verschillende methodieken en voorbeelden van materialen voor de eerste opvang en het begeleiden van nabestaanden. Vervolgens wordt ingegaan op het rouwproces van de hulpverlener na een zelfdoding. Er worden tips gegeven hoe men op het werk kan omgaan met een suïcide. De brochure ‘Rouwen op de werkvloer’, met extra tips en handvatten wordt hier ter beschikking gesteld.

Praktisch

Data:

20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4 2020

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie:

Leuven

 

Kostprijs en inschrijvingen:

600 euro per deelnemer voor 5 dagen, inclusief broodjeslunch

Inschrijving voor deze vorming is vereist. De inschrijving is pas definitief na het overschrijven van de deelnameprijs. Kosteloos annuleren kan nog tot 2 weken voor de aanvang van de module. Nadien kan het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald worden.

Een engagement voor alle dagen is een voorwaarde om deel te nemen. Indien u in de laatste 3 jaar een basisvorming suïcidepreventie gevolgd hebt, kunt u de eerste dag van de vorming overslaan en een korting krijgen op de deelnameprijs. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

Deze vorming komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

 

Interesse?

Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier. Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum 15.

Voor meer informatie over deze vorming kan u contact opnemen met Wolters Mercedes (mercedes.wolters@preventiezelfdoding.be). 

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer