Verslag studieavond: Ik ben het leven al beu... Over jongeren en (gedachten aan) zelfdoding

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Op 12 oktober 2016 organiseerde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding de studieavond: Ik ben het leven al beu… Over jongeren en (gedachten aan) zelfdoding. Met dit blogbericht willen we een kort overzicht geven van het inhoudelijke verloop van deze lezing.

De studieavond ging van start met een theoretisch luik. Zelfdoding bij jonge kinderen (-10) komt weinig voor. Vanaf de adolescentie wordt geleidelijk een toename gezien in de suïcidecijfers. Er werd stilgestaan bij de mogelijke verklaringen van deze vaststelling aan de hand van de ontwikkeling van het doodsconcept en de ontwikkelingen die jongeren doormaken tijdens de adolescentie. Vervolgens werden het suïcidaal proces en het verklarend model voor suïcidaal gedrag specifiek bij jongeren verduidelijkt. Daarbij werd aangetoond dat er - bij jongeren net zoals bij volwassenen -  nooit één oorzaak is voor zelfdoding en dat er verschillende risicofactoren aan de basis liggen. Een belangrijk aandachtspunt uit de theoretrische uiteenzetting is dat zelfdodingsgedachten bij jongeren geen roep om aandacht zijn maar veeleer een uiting van pijn. Het theoretische luik werd afgesloten met het bespreken van signalen die suïcidale jongeren kunnen uiten, ook al weten we dat het erg moeilijk is om signalen van suïcidaliteit te herkennen.

Het tweede deel van de avond bestond uit een toelichting van de cijfers op basis van de gesprekken met jongeren aan de Zelfmoordlijn 1813. De registratie van de gesprekken aan de Zelfmoordlijn 1813 geven ons een uniek zicht op hoe jongeren omgaan met hun zelfdodingsgedachten. Er werd toegelicht waar jonge oproepers zich in het suïcidale proces bevinden, de risico- en beschermende factoren werden geanalyseerd. Met name het belang van het zoeken naar en bespreken van beschermende factoren werd beklemtoond.

Vervolgens werd ingezoomd op coping en hulpzoekend gedrag bij jongeren. Hierbij werd getracht om een antwoord te formuleren op drie vragen: Hoe gaan jongeren om met zelfdodingsgedachten, praten ze erover en met wie en ervaren ze steun en zo ja door wie. Verder werd er ingegaan op verschillende soorten coping en hulpzoekend gedrag  als meest gebruikte vorm van coping. Toch stellen we vast dat jongeren weinig hulp zoeken bij psychische problemen.Jongens zijn nog minder geneigd om hulp te zoeken dan meisjes en doen dit vaak pas wanneer zij de problemen als ernstiger ervaren. 

Tenslotte werden een aantal tools aangereikt om om te kunnen gaan met suïcidale jongeren:

  1. basishoudingen en technieken, waarbij het belang van 'er te zijn' sterk werd benadrukt,
  2. zelfmoord bespreekbaar maken, waarbij de drempels besproken werden en er tips meegegeven werden om deze drempels te overkomen, 
  3. inschatten van acuutheid, en het gebruik van de tunnelvisie als metafoor,
  4. het Safety Plan en de toepassing ervan bij jongeren,
  5. het belang van het creëren van een netwerk, en het betrekken van ouders.

Afsluitend werd de avond samengevat in enkele aanbevelingen die meegegeven werden aan het publiek en was er ruimte om vragen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer