26 oktober 2017 - Workshopdag Contextueel of context-u-heelt? Verbindend werken in suïcidepreventie - Gent

Op 26 oktober 2017 organiseert de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) opnieuw haar tweejaarlijkse workshopdag voor hulpverleners.

Deze staat dit jaar in het teken van verbindend werken in de suïcidepreventie. In het werken met suïcidale personen vormt het betrekken van de omgeving vaak zowel een belangrijke meerwaarde als een uitdaging. Deze workshopdag biedt inspiratie aan de hand van een boeiend en gevarieerd programma.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle hulpverleners met interesse in het thema suïcidepreventie. 

Wat kan je verwachten?

Het programma van deze workshopdag ziet er als volgt uit:
(In de namiddag kunt u 2 workshops kiezen uit het aanbod hieronder, u kan bij het inschrijven uw keuze opgeven).

9u - 9u30: Onthaal

9u30 - 9u45: Inleiding

Tine Langedock, voorzitter stuurgroep Suïcidepreventiewerking CGG

9u45 - 12u: Plenaire Lezing - 'Moeder, waarom leven wij ...?' Als leven pijn doet ... samen zoeken naar wegen die leiden tot verbinding.

Karine Van Tricht, psycholoog - psychotherapeut,  opleider en supervisor BVRGS en VVCEPC

Als alles goed gaat hebben we een idee van de richting die we uit willen met ons leven. Vanuit onze doelen en dromen geven we betekenis aan de dingen die we meemaken. Soms daagt het leven ons uit (bv. door ziekte of verlies) en ervaren we gevoelens van stress en opschudding. Suïcidaliteit kan gezien worden als een antwoord op de ervaren hopeloosheid.

12u - 13u: Middagpauze

13u - 14u30: Workshops

Workshop 1: ‘Attachment-Based Family Therapy: een evidence-based behandelprogramma voor suïcidale adolescenten en hun gezin.'

Tara Santens werkt als orthopedagoge op PraxisP met suïcidale jongeren en hun gezin. Ze is gecertificeerd in Attachment-Based Family Therapy (ABFT; Diamond, Diamond, & Levy, 2014), een evidence-based systeemtherapeutisch behandelprogramma voor deze doelgroep. Daarnaast is ze als doctoranda aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven betrokken bij onderzoek naar gehechtheid bij kinderen en jongeren en naar het dissemineren en implementeren van ABFT in het Vlaamse hulpverleningslandschap.
Jasmijn Creten is klinisch psychologe en erkend systeemtherapeut. Ze is gecertificeerd in Attachment-Based Family Therapy (ABFT). Ze heeft expertise opgebouwd in het werken met suïcidale en depressieve cliënten, enerzijds door haar klinisch werk als psychotherapeut in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, anderzijds door haar werk als suïcidepreventiewerker voor de Suïcidepreventiewerking van de CGG. ​ 

Attachment-Based Family Therapy (ABFT) is een emotion-focused, systeemtherapeutisch behandelprogramma dat gericht is op het verminderen van depressieve symptomen en zelfmoordgedachten bij adolescenten. ABFT bouwt voort op interpersoonlijke theorieën die suggereren dat depressie en suïcidaliteit bij adolescenten veroorzaakt, in stand gehouden of, belangrijker nog, gebufferd kan worden door de kwaliteit van gehechtheidsrelaties in gezinnen. Meer bepaald wordt er vanuit gegaan dat depressieve en suïcidale adolescenten gestopt zijn met het opzoeken van steun en zorg van de ouder(s) of andere primaire zorgfiguur in tijden van stress vanwege eerdere relationele teleurstellingen en verlies van vertrouwen. ABFT speelt hierop in door behandeling initieel te focussen op het versterken en/of herstellen van de gehechtheidsrelatie en het vertrouwen in de ouder (a) als een veilige basis van waaruit de adolescent vrij en gesteund kan exploreren en (b) als veilige haven om naar terug te keren voor troost en (emotionele) steun in tijden van stress. Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ABFT, met focus op herstel van vertrouwen, leidt tot een significante afname in suïcidale ideatie en depressieve symptomen bij jongeren. Concreet zal tijdens de workshop de theoretische basis van waaruit deze benadering vertrekt worden toegelicht, alsook de vijf behandeltaken van het klinisch model met hun specifieke doelen en strategieën.

Workshop 2: 'Let’s talk about …’

Eva Van Den Broeck, suïcidepreventiewerker CGG Andante
Els Van Doren, sociaal-cultureel werker, supervisor, Nationaal Proost Chiro

Wanneer praten over het thema zelfdoding met een groep jongeren? Hoe doe je dit? Wat zijn valkuilen? Wat zijn aandachtspunten?

Veelgestelde vragen worden besproken in combinatie met tools om een groepsgesprek aan te gaan. In deze workshop komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod die de verschillende aspecten waarmee je geconfronteerd kan worden, belichten.'

Workshop 3: ‘Naastbestaanden van suïcidepogers: een vergeten groep?!’

Peter Beks, coördinator Zorg voor Suïcidepogers

Iemand onderneemt een poging tot zelfdoding. Er komt heel wat zorg op gang voor deze persoon, maar wat met de naaste omgeving. Ook zij worden geconfronteerd met heel wat veranderingen en onzekerheden. Hoe moet het nu verder? Vaak keren zij van een kale reis terug wanneer ze op zoek gaan naar een antwoord op hun vele vragen.

Aan de hand van enkele casussen wisselen we uit over de zorg die momenteel al wordt aangeboden voor de omgeving in de verschillende settings. We gaan samen op zoek naar welke mogelijkheden er nog open liggen voor de opvang van naastbestaanden. Daarnaast bespreken we de bevindingen vanuit onderzoek en gesprek met naastbestaanden. 

Workshop 4: ‘Werken met context bij nabestaanden na zelfdoding.’

Lore Vonck, coördinator Werkgroep Verder

Deze workshop geeft tips & tricks over contextueel werken en contact maken met nabestaanden na zelfdoding. Verder wordt er ingegaan op het specifieke rouwproces van nabestaanden na zelfdoding.  Tot slot geven we een korte voorstelling van Werkgroep Verder, de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding.

Workshop 5: ‘Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag: voorstelling multidisciplinaire richtlijn en e-learningwebsite.’

Eva Dumon en Saskia Aerts, wetenschappelijk medewerkers Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie lanceerde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) in maart dit jaar een richtlijn en een e-learningwebsite voor hulpverleners. De richtlijn heeft als doel de kennis en vaardigheden van hulpverleners inzake suïcidepreventie te versterken en zo de zorg voor suïcidale personen te verbeteren. Ze biedt concrete aanbevelingen en praktische tools om hulpverleners te ondersteunen en ervoor te zorgen dat suïcidale gedachten en gedrag sneller gedetecteerd, effectiever behandeld en beter opgevolgd kunnen worden. In deze workshop focussen we op de belangrijkste aanbevelingen en bieden we een overzicht van alle tools uit de richtlijn.

Workshop 6: ‘Hoe contact krijgen met zorgwekkende zorgmijders?’

Bart Haerens, coördinator VDIP Antwerpen

We zoeken inspiratie bij het concept "bemoeizorg" van Jules Tielens en laten via casuïstiek zien hoe we contact proberen te maken met mensen met ernstige psychiatrische problemen die deze problemen niet als dusdanig erkennen en van geen hulp willen weten. Een basisbestanddeel van deze aanpak is gelijkwaardig samenwerken met de context, in het bijzonder wanneer de zorgen het grootst zijn.

Workshop 7: ‘Sociale verbondenheid, een sleutelfactor in het suïcidaal proces bij ouderen.’

Dr Anke Bonnewyn, klinisch psycholoog - systeemtherapeut

Goede (sociale) relaties zijn belangrijk en zelfs essentieel voor een kwaliteitsvol leven, maar op hogere leeftijd voelen ouderen zich soms eenzaam en weinig verbonden met hun omgeving of met anderen.
In deze workshop staan we stil bij hoe sociale verbondenheid een essentiële, beschermende rol speelt in het suïcidaal proces bij ouderen.
We gaan na op welke manier de context kan betrokken worden in de diagnostiek en behandeling van doodswens en suïcidaliteit bij ouderen.

Workshop 8: ‘MindMates, samen kom je op andere gedachten.’

Samira Akhtar, klinisch psychologe - gedragstherapeute bij Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten Leuven

De vorming van een sterke identiteit is een belangrijke ontwikkelingstaak op weg naar volwassenheid. De studentenjaren spelen zich af in deze ontwikkelingspsychologische context van transitie, die gepaard gaande met veel uitdagingen op intellectueel, sociaal en persoonlijk vlak. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat psychische stoornissen en suïcide in deze levensfase meer voorkomen dan gemiddeld in de bevolking terwijl men minder geneigd is om hulp te zoeken. Hulp wordt vooreerst gezocht in de nabije omgeving bij familie, vrienden, de ‘peers’. De context van een school vormt bijgevolg de ideale setting om een degelijk preventief beleid te voeren. Vanuit een lange traditie van zorg voor de studenten aan de KULeuven werd door het studentengezondheidscentrum het project MindMates ontwikkeld. Het is een integraal en universiteitsbreed suïcidepreventieproject dat wetenschappelijk wordt opgevolgd. Doelstelling is het bevorderen van het mentaal welbevinden van alle studenten, door het versterken van beschermende factoren en het beperken van risicofactoren. Het project laat toe om preventie en curatie mooi met elkaar te verbinden, en ziet studenten als cruciale actoren. In deze workshop presenteren we het project MindMates en bezinnen we ons over de vraag hoe we sámen duurzaam kunnen investeren in de toekomst.

Symposium: ‘Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind’

Dr. Alexandre Reynders, onderzoekerKenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Ouders van een suïcidaal kind worden op heel wat vlakken op de proef gesteld. Emotioneel, relationeel, familiaal, sociaal, professioneel, financieel, etc. Daarnaast moeten ze op zoek naar gepaste zorg voor hun kind. Dit loopt vaak moeizaam.

14u30 - 15u: Pauze

15u - 16u30:  Workshops

Het aanbod blijft hetzelfde als in de eerste workshopronde. Het symposium wordt vervangen door een debat.

Debat - Beroepsgeheim in het werken met de context

Dr. Alexandre Reynders, onderzoeker ,Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Nele Desmet, juriste bij tZitemzo, verantwoordelijke juridische helpdesk
Roland Sinnaeve, voormalig voorzitter VVKP
Prof. Dr. Guy Bosmans, klinisch psycholoog, gedragstherapeut, gelicentieerd ABFT therapeut

Moderator: Jan Mampuys, directeur CGG Andante.

De vrije ruimte om te spreken is een essentieel onderdeel van een veilige hulpverleningscontext en hulpverleners dienen dan ook zorgvuldig om te springen met de informatie die cliënten brengen. Het werken met de relationele context van hulpvragers vraagt een andere manier van omgaan met het beroepsgeheim dan de eerder individuele hulpverlening.  Contextueel werken impliceert immers het aanboren van de eigen hulpbronnen van de cliënt en elke relatie in die context brengt hierbij zijn eigen loyaliteit mee. Hoe kun je als hulpverlener hier op een goede manier mee omgaan?

Ons panel van wijzen probeert op basis van hun eigen specifieke expertise hierop een antwoord te formuleren. Vragen vanuit het publiek worden met plezier beantwoord.

 

Praktisch

Datum

26 oktober 2017, van 9u30 (onthaal vanaf 9u) tot 16u30

Locatie

Vormingscentrum Guislain, 

Kostprijs 

65€ (Lunch inbegrepen)

De presentaties worden na de workshopdag ter beschikking gesteld via de website www.cgg-suicidepreventie.be

Interesse?

 

Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijven kan online via deze link.

Het inschrijvingsgeld van €65 per deelnemer, overmaken op rekeningnummer BE85 8802 9813 5106 van FDGG vzw, Martelaarslaan 204B te 9000 Gent, met vermelding van: SP-WSdag + naam deelnemer.

Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld. 

Deelname zal per e-mail bevestigd worden nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Bij annulatie wordt de deelnameprijs niet terugbetaald. U kan zich evenwel laten vervangen door een collega.

Vragen

Voor vragen over de inhoud van de workshopdag kan je terecht bij Bart Witvrouwen (bart.witvrouwen@dagg-cgg.be of 011/54 23 62) 

Voor vragen met betrekking tot inschrijvingen kan je terecht bij het congressecretariaat (fdgg@fdgg.be of 09/233 50 99) 

© Zelfmoord1813 - disclaimer

Creatie: Kunstmaan